Ξένες γλώσσες για επαγγελματίες του Τουρισμού (Γαλλικά, Ρωσικά)

Διάρκεια 50 ώρες, περίπου 6 εβδομάδες

Κόστος παρακολούθησης 400€, Κόστος εξετάσεων πιστοποίησης 150€

Γνωστικά αντικείμενα, θεματολογία: